Jana Gana Mana

(D)Jana Gana Mana Adhi(Bm)nayaka (Em)Jaya He
(Bm)Bharat (A)Bhagya (D)Vidhata
(D)Punjab Sindh Gujarat (A)Maratha
(G)Dravida Utkala (D)Banga

(D)Vindhya Himachal (G)Yamuna Ganga
(Bm)Ucchala (A)Jaladhi (D)Taranga

(D)Tubh Shubha Name (Em)Jage
(Bm)Tubh Shubha (A)Ashisha (D)Mange
(Bm)Gahe (A)Tubh Jaya (D)Gata

(D)Jana Gan Mangaldayak (A)Jay He
(G)Bharat Bhagya (D)Vidhata

(D)Jaye He ! (A)Jaye He ! (G)Jaye He !
(D)Jaye,Jaye,Jaye,Jaye (G) He